Tito Cordero

ภาษาไทย

3 บาร์เทนเดอร์เอเชีย Peter Chua ณิกษ์ อนุมานราชธน และ Imelda Ng ร่วมทริปกับ Diplomatico ไกลถึงเวเนซุเอล่า

เปิดโลกและโรงกลั่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Diplomatico ผ่านประสบการณ์ของ 3 บาร์เทนเดอร์แถวหน้าของเอเชีย